Asociace rané péče a výchovy

Stanovy občanského sdružení Asociace rané péče a výchovy

Stanovy občanského sdružení

dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v aktuálním znění

Asociace rané péče a výchovy o.s.

Čl. I Název, sídlo a působnost

 1. 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v aktuálním znění, se zakládá občanské sdružení Asociace rané péče a výchovy o.s. (dále jen „Asociace“).
 2. Sídlo Asociace je na adrese: Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4.
 3. Působnost Asociace je na území České republiky.
 4. Asociace je dobrovolná, nezávislá a profesně odborná organizace.
 5. Asociace je právnickou osobou.

Čl. II Poslání a cíle Asociace

 1. Posláním Asociace je podpora rozšiřování nabídky kvalifikované a dostupné předškolní péče a výchovy na území České republiky i podpora lepší informovanosti obecné veřejnosti, především pak stávajících a nastávajících rodičů, o dostupných formách předškolní péče a výchovy, včetně jejich jednotlivých předností a záporů.
 2. Cílem Asociace je podpora zkvalitnění rodinné politiky a zvýšení podpory rodin s dětmi v České republice. K tomuto asociace připravuje podněty pro vytváření změn v „rodinné politice“ např. návrhy na změnu v legislativě.
 3. Cílem asociace je uvádět na pravou míru mýty a předsudky spojené s předškolní péčí a výchovou na základě vědeckých poznatků a zkušeností z praxe. Asociace bude nápomocna při praktickém vytváření vazeb a mezilidské vzájemnosti/ rodinné soudržnosti, porozumění, v rané péči o děti a předškolní výchově.
 4. K naplňování svých poslání bude Asociace spolupracovat se státními i nestátními organizacemi a institucemi, stejně jako s mezinárodními organizacemi, se kterými bude spolupráce pro naplňování poslání Asociace potřebná a vhodná.
 5. Asociace dále poskytuje odbornou záštitu při setkávání rodičů, dětí a ostatních zájemců, v rámci konaných setkání/seminářů. Její činnost je zaměřena především na vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a řešení výchovných a vzdělávacích problémů v předškolní péči.
 6. Asociace pomáhá a podporuje vzdělání a osvětu rodičů, členů asociace, v oblasti edukačních postupů, které prezentuje formou kurzů, seminářů. Nabízí poradenské služby, kontakty, z oblasti rané a předškolní péče a napomáhá ke sladění rodinného a pracovního života rodičů.
 7. Asociace organizuje rekvalifikační kurzy v oblasti rané péče a předškolní výchovy, určené pro veřejnost – vedlejší činnost.
 8. Asociace nabízí spolupráci/podílí se, na tvorbě publikací a sociologických studií/ výzkumu z oblasti rané péče a předškolní výchovy.
 9. Asociace garantuje odbornou úroveň všech vzdělávacích akcí, které pořádá, nebo zajišťuje ve spolupráci s jinými organizacemi.
 10. Asociace je založena na etických principech s plným respektem k individuálním potřebám, postojům a názorům těch, kterým bude pomáhat. Poskytuje kvalitní prostor pro naplnění života se zaměřením na předškolní výchovu a ranou péči o děti a napomáhá ke zdravému, harmonickému rozvoji rodiny posilováním rodičovských kompetencí.

Čl. III Členství ve sdružení

 1. Členství v Asociaci je založeno na dobrovolnosti a rovnosti všech členů.
 2. Asociace rozlišuje členství řádné, čestné a podpůrné.
 3. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, jakož i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíly Asosiace. Vzniká dnem přijetí za člena. O přijetí za řádného člena rozhoduje na základě písemné (elektronické) přihlášky Předsednictvo Asociace.
 4. Čestné členství vzniká dnem udělení. Čestné členství uděluje Valná hromada na základě návrhu předsednictva, a to fyzické nebo právnické osobě, která významnou měrou přispěla k rozvoji Asociace nebo k plnění cílu a poslání Asociace. Čestné členství zakládá práva a povinnosti řádného člena s výjimkou čl. IV odstavec 1a) a 2b).
 5. Podpůrnými členy Asociace se mohou stát fyzické a právnické osoby, které podporují ideově cíle Asociace. Výše příspěvku není limitována, nesmí být však nižší než roční členský příspěvek. Podpůrné členství zakládá práva řádného člena s výjimkou čl. IV odstavec 1a).
 6. Členové přípravného výboru Asociace se stávají dnem jeho registrace zakládajícími členy Asociace.
 7. Členství v Asociaci zaniká
  1. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  2. ukončením činnosti Asociace
  3. ztrátou nebo omezením způsobilosti člena Asociace k právním úkonům
  4. vystoupením člena Asociace na základě písemného prohlášení
  5. odsouzením člena Asociace za úmyslný trestný čin
  6. na základě rozhodnutí předsednictva Asociace pro opakované nebo hrubé porušení stanov Asociace
  7. neplacením příspěvku po dobu dvou let

Čl. IV Členská práva a povinnosti

 1. Řádný člen Asociace má tato práva:
  1. volit a být volen do orgánů Asociace.
  2. podílet se na činnosti Asociace.
  3. zúčastňovat se akcí pořádaných Asociací.
  4. být informován o činnosti a hospodaření Asociace.
  5. vyslovovat svobodně své názory a obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány Asociace.
 2. 2. Řádný člen sdružení má tyto povinnosti:
  1. dodržovat stanovy a usnesení orgánů Asociace.
  2. platit roční členský příspěvek ve výši stanovené usnesením Valné hromady.
  3. vykonávat řádně svěřené funkce a úkoly ve sdružení.
  4. aktivně se podílet na naplňování cílů a poslání sdružení.

Čl. V Orgány sdružení

 1. Orgány Asociace jsou:
  1. Valná hromada Asociace
  2. Předsednictvo Asociace
  3. Revizor Asociace
 2. Volební období pro Předsednictvo a Revizora Asociace je čtyřleté. Je možné volit členy orgánů do stejných funkcí i opakovaně.
 3. Každý volený orgán je povinen na svém pracovním zasedání schválit jednací řád včetně způsobu dělby kompetencí.

Čl. VI Valná hromada Asociace

 1. Valnou hromadu Asociace (dále jen „valná hromada“) tvoří všichni řádní členové Asociace
 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.
 3. Valná hromada se koná minimálně jednou v kalendářním roce.
 4. Valnou hromadu svolává Předsednictvo Asociace, a to buď o své vůli, nebo na písemnou žádost 1/3 řádných členů Asociace, a to tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.
 5. Pozvánka na valnou hromadu, včetně návrhu programu, musí být všem členům Asociace prokazatelně odeslána nejpozději 14 dní před jejím konáním v tištěné nebo lektronické podobě.
 6. Jednání valné hromady vede předseda Asociace, popř. jím pověřený člen Předsednictva Asociace
 7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomno minimálně ½ řádných členů. Pokud není takto usnášeníschopná ani 30 minut po určeném čase zahájení, uvedeném na pozvánce, je usnášeníschopná i při přítomnosti 1/3 řádných členů, s tím, že se musí držet pouze programu uvedeného na pozvánce.
 8. Valná hromada se rozhoduje a přijímá usnesení ½ přítomných členů s výjimkou případů uvedených v následujícím bodě.
 9. V případě hlasování o změně Stanov Asociace, o zkrácení volebního období orgánů Asociace či o odvolání členů orgánů Asociace, je potřeba ke schválení minimálně ½ všech řádných členů.
 10. K účasti na valné hromadě je možno zplnomocnit třetí osobu.
 11. O způsobu voleb se na valné hromadě rozhoduje hlasováním před jejich konáním.
 12. Valná hromada má tyto pravomoci:
  1. schvaluje, mění a ruší Stanovy a ostatní vnitřní řády Asociace.
  2. stanovuje počet členů Předsednictva Asociace
  3. volí a odvolává Předsednictvo Asociace a Revizora Asociace.
  4. stanovuje výši členských příspěvků a jejich rozdělení.
  5. stanovuje výši odměn členů orgánů Asociace
  6. schvaluje rozpočty a výroční zprávy Asociace.
  7. stanovuje úkoly Asociace

Čl. VII Předsednictvo

 1. Předsednictvo Asociace (dále jen „předsednictvo) je statutárním orgánem Asociace.
 2. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu, případně místopředsedy.
 3. Předsednictvo má vždy lichý počet členů, stanovený valnou hromadou, minimálně pak tři.
 4. Předsednictvo se schází minimálně jednou za tři měsíce.
 5. Jménem Asociace je oprávněn jednat samostatně předseda, případně na základě plné moci jiný člen předsednictva.
 6. Pokud se některý ze členů předsednictva vzdá mandátu, doplní ho volbou nejbližší valná hromada. Pokud by poklesl počet členů předsednictva pod tři, musí být valná hromada svolána do dvou měsíců.
 7. V období mezi konáním valných hromad je předsednictvo výkonným orgánem Asociace. Přísluší mu rozhodovat o všech otázkách vyjma těch, které jsou ve výlučné působnosti valné hromady.
 8. Na zasedání předsednictva je zván Revizor Asociace.
 9. Správní rada dále zejména:
  1. koordinuje činnost Asociace
  2. schvaluje vnitřní předpisy
  3. svolává valnou hromadu a navrhuje její program
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  5. rozhoduje v otázkách členství v Asociaci
  6. hospodaří s majetkem Asociace
  7. rozhoduje v personálních otázkách zaměstnanců Asociace

Čl. VIII Revizor Asociace

 1. Revizor Asociace (dále jen „revizor“) je kontrolním orgánem Asociace.
 2. Revizor je volen a odvoláván valnou hromadou a je valné hromadě ze svojí činnosti odpovědný.
 3. Výkon funkce revizora je neslučitelný s členstvím v předsednictvu.
 4. Revizor je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž vyzrazení třetím osobám by mohlo Asociaci způsobit škodu.
 5. Revizor připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, které předkládá valné hromadě.
 6. Revizor kontroluje činnost Asociace, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady.
 7. Pokud se revizor vzdá své funkce, zanikne jeho členství v Asociaci nebo je valnou
  hromadou odvolán, musí být předsednictvem do dvou měsíců svolána valná hromada, která volbou zvolí nového revizora Asociace.

Čl. IX Zásady hospodaření

 1. Asociace hospodaří s majetkem dle obecně platných právních předpisů a dle rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 2. Asociace je neziskovou organizací a je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Za své závazky odpovídá svým majetkem. Členové Asociace ani jejích orgánů neručí za závazky Asociace.
 3. Majetek a prostředky Asociace slouží účelově k plnění úkolů vytyčených stanovami Asociace.
 4. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 5. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předsednictvo Asociace, přičemž právo podepisovat má předseda Asociace nebo jím písemně pověřený člen předsednictva.
 6. Za řádnou evidenci a hospodaření Asociace odpovídá předsednictvo Asociace, které předkládá každoročně valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční účetní uzávěrky.
 7. Účetnictví asociace musí být vždy vedeno tak, aby bylo zřetelné a průkazné.
 8. Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů Asociace a k jejímu rozvoji tvoří zejména:
  1. příspěvky členů a příznivců Asociace
  2. finanční a věcné dary, zejména od tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob a sponzorů
  3. výnosy majetku
  4. majetek nabytý na základě závěti
  5. příjmy z vedlejší činnosti
  6. dotace příslušných státních, krajských či obecních orgánů
  7. dotace z nadnárodních a mezinárodních fondů
 9. Valná hromada může rozhodnout o vytvoření zvláštního fondu. O způsobu jeho zřízení a použití finančních prostředků z něj rozhoduje valná hromada na návrh předsednictva. Valná hromada rozhoduje i o odměňování a poskytování náhrad členům předsednictva a revizorovi.
 10. Zvláštní fond slouží též k úhradě případných ztrát Asociace v uplynulém účetním roce.
 11. Dosáhne-li Asociace při své činnosti kladného hospodářského výsledku, může jej použít pouze k dalšímu rozvoji Asociace nebo jej převést do zvláštního fondu Asociace.

Čl. X Okolnosti zániku Asociace

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou právnickou osobou obdobného charakteru, usnese-li se o zániku Asociace valná hromada nejméně 2/3 většinou všech řádných členů.
  2. pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra ČR o rozpuštění Asociace.
 2. Při zániku Asociace se provede majetkové vypořádání. O jeho způsobu rozhoduje předsednictvo Asociace.
 3. Likvidaci Asociace provede likvidační komise, ustavená předsednictvem Asociace, která bude postupovat podle platných právních předpisů.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

 1. Jednotlivá ustanovení stanov Asociace a další skutečnosti jsou rozpracovány v Organizačním a mzdovém řádu a dalších interních normativních aktech, které musí být v souladu s platnými stanovami a právními předpisy.
 2. V ostatním zde výslovně neuvedeném se Asociace řídí ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v aktuálním znění, a právním řádem České republiky.
 3. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů Asociace jim musí být doručeno, nebyli-li tito členové přítomni při přijetí tohoto rozhodnutí.
 4. V případě sporu o výklad stanov rozhoduje předsednictvo.
 5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Asociace ministerstvem vnitra České republiky.
Přiložené soubory: 

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz